Glossaire
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V
Majorité (de pions) :
Maggiurità di pedini
Voir aussi : Triplés (pions)

Manœuvre :
Manuvra

Mat de l’escalier :
Mattu di a scala

Mat de l’escalier : technique :
Mattu di a scala : tecnica

Mat des épaulettes- Mat du guéridon :
Mattu di e spalline- di u tavulinellu

Mat du couloir :
Mattu di u curridò

Mat ou pat ? :
Mattu o pattu ?

Mat à l’étouffée :
Mattu à l’istrettu

Mater :
Mattà
Voir aussi : Echec et mat !

Mats techniques :
Matti tecnichi

Menace :
Minaccia

Mettre en jeu :
Mette in ballu

Mettre la pression :
Pone a pressione

Milieu de jeu :
Mediughjocu

Milieu de partie :
Mezu di partita

Miniature :
Miniatura

Minorité :
Minurità

Mise sens dessus dessous :
Messa sottu sopra

Montrer sa main (son jeu) :
Fà vede a so manu

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V

Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier
20200 Bastia
Tel. : 04 95 31 59 15
Fax : 04 95 32 52 42
E-mail : corse-echecs@orange.fr