Glossaire
A    B    C    D    E    F    G    I    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V
Barattà :
Troquer, échanger

Battaria (-eria) :
Batterie

Bianchi :
Blancs

Blitz (à l’infuria, à spiccera) :
Blitz

Blocus :
Blocus

Bluccà :
Bloquer

Bon colpu :
Bon coup

A    B    C    D    E    F    G    I    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V

Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier
20200 Bastia
Tel. : 04 95 31 59 15
Fax : 04 95 32 52 42
E-mail : corse-echecs@orange.fr