Glossaire
Rechercher :
A    B    C    D    E    F    G    I    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V
Raghjunghje :
Rejoindre

Ramintemuci :
Rappel

Regule :
Règle

Rende :
Rendre

Reta (ritiolu) di mattu :
Réseau de mat

Rimette in ghjocu :
Remettre en jeu

Ripetizione :
Répétition

Ritardu :
Retard

A    B    C    D    E    F    G    I    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V